[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 05 de juliol de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 29 de maig de 2024.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedràtic d'Universitat d'Alejandro Maté Morga i sol·licitud de creació d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02900 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2024-25.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 05 de julio de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 29 de mayo de 2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Alejandro Maté Morga y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02900 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2024-25

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Asuntos de trámite.

  No hay.

 6. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 05 de juliol de 2024 / Alicante, 05 de julio de 2024