[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 29 de maig de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 09 d'abril de 2024.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, dels integrants de la comissió de selecció per a places de Professor Ajudant i Ajudant Doctor.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, dels integrants de la comissió de selecció per a places de Professors Associats.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics per al curs 2024-25.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2024-25.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2024-25.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració universitària internacional entre la Fundació Projecte Lingüístic Francisco Marroquín i la Universitat d'Alacant.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació, si escau, del Conveni Específic de col·laboració entre la Universitat d'Alacant, Universitat Politècnica de València i la Diputació Provincial de València per a l'anàlisi i observació de l'estat de situació digital dels municipis de la província de València.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 11. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 29 de mayo de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 09 de abril de 2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de los integrantes de la comisión de selección para plazas de Profesor Ayudante y Ayudante Doctor.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de los integrantes de la comisión de selección para plazas de Profesores Asociados.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados y másters por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos para el curso 2024-25.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2024-25.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2024-25.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación, si procede, del convenio marco de colaboración universitaria internacional entre la Fundación Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín y la Universidad de Alicante.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación, si procede, del Convenio Específico de colaboración entre la Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia y la Diputación Provincial de Valencia para el análisis y observación del estado de situación digital de los municipios de la provincia de Valencia.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Asuntos de trámite.

  Nombramiento vocales DLSI comisión titulación Ingeniería Aeroespacial:

  Titular: Gustavo Candela Romero

  Suplete: Estela Saquete Boró

 11. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 29 de maig de 2024 / Alicante, 29 de mayo de 2024