[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 13 de maig de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'expedient d'aprovació de llicència/cessió per a l'explotació comercial, transferència de tecnologia i col·laboració amb INFERIA SOLUTIONS S.L.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2024-2025.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2024-2025 del professorat contractat temporal.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 13 de mayo de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del expediente de aprobación de licencia/cesión para la explotación comercial, transferencia de tecnología y colaboración con INFERIA SOLUTIONS S.L.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2024-2025.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2024-2025 del profesorado contratado temporal.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de maig de 2024 / Alicante, 13 de mayo de 2024