[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 24 d'abril de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les propostes de cursos de formació continua.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 24 de abril de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las propuestas de cursos de formación continua.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 24 d'abril de 2024 / Alicante, 24 de abril de 2024