[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 09 d'abril de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 12 de març de 2024.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedràtic d'Universitat d'Estela Saquete Boró i sol·licitud de creació d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02726 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, del perfil i la proposta de membres del tribunal que ha de valorar la plaça DF02726 de Catedràtic d'Universitat.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de les comissions de selecció que han de resoldre els concursos de places de personal docent i investigador.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 09 de abril de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 12 de marzo de 2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Estela Saquete Boró y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02726 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del perfil y la propuesta de miembros del tribunal que ha de valorar la plaza DF02726 de Catedrático de Universidad.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de las comisiones de selección que han de resolver los concursos de plazas de personal docente e investigador.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Asuntos de trámite.

  No hay.

 7. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 09 d'abril de 2024 / Alicante, 09 de abril de 2024