[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 19 de desembre de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de la participació de Juan Carlos Martínez Sevilla, investigador predoctoral adscrit al DLSI, en el curs d'Introducció a la Informàtica Musical durant el curs 2023-2024.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2023/2024.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, del canvi d'adscripció del departament a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació de la investigadora María Alfaro Contreras.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 19 de diciembre de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación de la participación de Juan Carlos Martínez Sevilla, investigador predoctoral adscrito al DLSI, en el curso de Introducción a la Informática Musical durante el curso 2023-2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2023/2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del cambio de adscripción del departamento al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación de la investigadora María Alfaro Contreras.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 19 de desembre de 2023 / Alicante, 19 de diciembre de 2023