[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 04 de desembre de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 26 d'octubre del 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació generada en la resolució de la plaça DC05266 per a cobrir la plaça DC04762 en el moment en el qual quede vacant.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2023/2024.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Renovació de l'aval del departament per a la impartició per part del professorat del departament del curs Introducció a la Informàtica Musical durant el curs 2023-2024.

 6. Aprovació de la participació de María Alfaro Contreras, investigadora predoctoral adscrita al DLSI, en el curs d'Introducció a la Informàtica Musical durant el curs 2023-2024.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedràtic d'Universitat d'Elena Lloret Pastor i sol·licitud de creació d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02892 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DF02892 de Catedràtic d'Universitat.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació, si escau, dels integrants de la comissió de selecció de la borsa de professors substituts.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 11. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 04 de diciembre de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 26 de octubre del 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación generada en la resolución de la plaza DC05266 para cubrir la plaza DC04762 en el momento en el que quede vacante.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2023/2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Renovación del aval del departamento para la impartición por parte del profesorado del departamento del curso Introducción a la Informática Musical durante el curso 2023-2024.

 6. Aprobación de la participación de María Alfaro Contreras, investigadora predoctoral adscrita al DLSI, en el curso de Introducción a la Informática Musical durante el curso 2023-2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Elena Lloret Pastor y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02892 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DF02892 de Catedrático de Universidad.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación, si procede, de los integrantes de la comisión de selección de la bolsa de profesores sustitutos.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Asuntos de trámite.

  No hay.

 11. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 04 de desembre de 2023 / Alicante, 04 de diciembre de 2023