[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 26 d'octubre de 2023
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 11 de setembre de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques (IUIT) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Jose Norberto Mazón López.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació Grau en Enginyeria Aeroespacial.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la reducció de dedicació de la plaça DC01947, actualment vacant, dePL10 a PL08.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació generada en la resolució de la plaça DC05266 per a cobrir la vacant de la plaça DC01947.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació, si escau, el conveni específic entre la Universitat d'Alacant i Fundació ValgrAI per a la realització de l'estudi de formació permanent Expert/a en Processament del Llenguatge Natural.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2023/2024.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació, si escau, dels integrants de la comissió de selecció de la borsa de professors substituts.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 11. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 26 de octubre de 2023
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 11 de septiembre de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Jose Norberto Mazón López.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación Grado en Ingeniería Aeroespacial.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la reducción de dedicación de la plaza DC01947, actualmente vacante, de PL10 a PL08.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación generada en la resolución de la plaza DC05266 para cubrir la vacante de la plaza DC01947.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación, si procede, el convenio específico entre la Universidad de Alicante y Fundación ValgrAI para la realización del estudio de formación permanente Experto/a en Procesamiento del Lenguaje Natural.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2023/2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación, si procede, de los integrantes de la comisión de selección de la bolsa de profesores sustitutos.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Asuntos de trámite.

  No hay.

 11. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 26 d'octubre de 2023 / Alicante, 26 de octubre de 2023