[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 25 de setembre de 2023
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de la solˇlicitud d'impartició de docčncia tutelada per al personal investigador contractat.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la proposta d'estudi de formació permanent Expert/a en Processament del Llenguatge Natural.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del departament en el curs de formació permanent Expert/a en Processament del Llenguatge Natural.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la solˇlicitud d'impartició de docčncia no tutelada en el curs de formació permanent Expert/a en Processament del Llenguatge Natural per al personal investigador contractat.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2023
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la propuesta de estudio de formación permanente Experto/a en Procesamiento del Lenguaje Natural.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de formación permanente Experto/a en Procesamiento del Lenguaje Natural.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia no tutelada en el curso de formación permanente Experto/a en Procesamiento del Lenguaje Natural para el personal investigador contratado.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretŕria, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretŕria
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 25 de setembre de 2023 / Alicante, 25 de septiembre de 2023