[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 19 de setembre de 2023
Hora: 12.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Jose Ignacio Abreu Salas i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC05264 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Maria Luisa Micó com a col·laboradora honorífica del nostre Departament per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 19 de septiembre de 2023
Hora: 12:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Jose Ignacio Abreu Salas y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC05264 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de Maria Luisa Micó como colaboradora honorífica de nuestro Departamento para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 19 de setembre de 2023 / Alicante, 19 de septiembre de 2023