[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 15 de setembre de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 11 de setembre de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 11 de septiembre de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Asuntos de trámite.

  No hay.

 5. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 15 de setembre de 2023 / Alicante, 15 de septiembre de 2023