[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 11 de setembre de 2023
Hora: 12.15

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 06 de juny de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació generada en la resolució de la plaça DC05266 per a cobrir la vacant de la plaça DC04812.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació generada en la resolució de la plaça DC05266 per a cobrir la vacant de la plaça DC04691.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts)

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2023
Hora: 12:15

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 06 de junio de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación generada en la resolución de la plaza DC05266 para cubrir la vacante de la plaza DC04812.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación generada en la resolución de la plaza DC05266 para cubrir la vacante de la plaza DC04691.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 11 de setembre de 2023 / Alicante, 11 de septiembre de 2023