[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 13 de juliol de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 13 de julio de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados y másters por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de juliol de 2023 / Alicante, 13 de julio de 2023