[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 15 de juny de 2023
Hora: 11.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la nostra participació en la proposta de Màster Universitari en Economia amb Ciència de Dades.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 15 de junio de 2023
Hora: 11:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de nuestra participación en la propuesta de Máster Universitario en Economía con Ciencia de Datos.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 15 de juny de 2023 / Alicante, 15 de junio de 2023