[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 06 de juny de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 03 de maig de 2012.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Miguel Ángel Teruel i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04760 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Borja Navarro Colorado i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC03076 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la modificació del barem del departament per a la contractació de professorat ajudant doctor i professorat associat.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.Ratificació de l'aprovació de l'acta de la reunió del Consell de Departament virtual de 29/05/2023.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 06 de junio de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 03 de mayo de 2012.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Miguel Ángel Teruel y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04760 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Borja Navarro Colorado y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC03076 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la modificación del baremo del departamento para la contratación de profesorado ayudante doctor y profesorado asociado.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  Ratificación de la aprobación del acta de la reunión del Consejo de Departamento virtual de 29/05/2023.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 06 de juny de 2023 / Alicante, 06 de junio de 2023