[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 29 de maig de 2023
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics per al curs 2023-24.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 29 de mayo de 2023
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados y másters por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos para el curso 2023-24.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 29 de maig de 2023 / Alicante, 29 de mayo de 2023