[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 15 de maig de 2023
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 04 de maig de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2023-2024 del professorat amb contracte no estable

  S'aprova per unanimitat.

 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 15 de mayo de 2023
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 04 de mayo de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2023-2024 del profesorado con contrato no estable.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Asuntos de trámite.

  No hay.

 5. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 15 de maig de 2023 / Alicante, 15 de mayo de 2023