[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 28 d'abril de 2023
Hora: 14.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en la proposta del curs de la Universitat Permanent ''El teu mòbil des de zero'' per al curs 2022-2023.

  Es rebutja.

 2. Aprovació, si escau, de la participació del DLSI en el Curs d'Estiu ''Videojocs a l'aula: aplicacions, reptes i oportunitats de la IA i RA'' de la Seu Universitària d'Elda

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 28 de abril de 2023
Hora: 14:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la propuesta del curso de la Universidad Permanente ''Tu móvil desde cero'' para el curso 2022-2023.

  Se rechaza.

 2. Aprobación, si procede, de la participación del DLSI en el Curso de Verano ''Videojuegos en el aula: aplicaciones, retos y oportunidades de la IA y RA'' de la Sede Universitaria de Elda

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 28 d'abril de 2023 / Alicante, 28 de abril de 2023