[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 31 de març de 2023
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 03 de maig de 2012.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2023-2024.

  S'aprova per unanimitat. La petició de més places d'associat queda supeditada a l'oferta pública d'ocupació que es concedirà. S'aprova per part del consell l'autorització perquè la directiva sol·licite aqueixes places d'associat sobre la base dels places públiques concedides.

 4. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça DC04844 de Titular d'Universitat.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la comissió acadèmica del Màster en Enginyeria Biomèdica per al curs 2023-2024

  S'aprova per unanimitat.

 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 31 de marzo de 2023
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 03 de mayo de 2012.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2023-2024.

  Se aprueba por unanimidad. La petición de más plazas de asociado queda supeditada a la oferta pública de empleo que se va a conceder. Se aprueba por parte del consejo la autorización para que la directiva solicite esas plazas de asociado en base a los plazas públicas concedidas.

 4. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza DC04844 de Titular de Universidad.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la comisión académica del Máster en Ingeniería Biomédica para el curso 2023-2024

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Asuntos de trámite.

  No hay.

 7. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 31 de març de 2023 / Alicante, 31 de marzo de 2023