[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 10 de març de 2023
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 27 de febrer de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2023-2024.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la renovació dels cursos de la Universitat Permanent per al curs 2023-2024.

  Es vota la participació del departament en les propostes de renovació dels següents cursos:
  *UP 91712 APROFITA EL TEU TELÈFON INTEL·LIGENT, TAULETA I XARXES SOCIALS
  *UP 91942 FEIX DE LA TEUA TAULETA LA TEUA ALIADA
  *UP 92191 EL TEU MÒBIL DES DE ZERO
  S'aprova per unanimitat.

 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 10 de marzo de 2023
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 27 de febrero de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2023-2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la renovación de los cursos de la Universidad Permanente para el curso 2023-2024.

  Se vota la participación del departamento en las propuestas de renovación de los siguientes cursos:
  *UP 91712 APROVECHA TU SMARTPHONE, TABLET Y REDES SOCIALES
  *UP 91942 HAZ DE TU TABLET TU ALIADA
  *UP 92191 TU MÓVIL DESDE CERO
  Se aprueba por unanimidad.

 5. Asuntos de trámite.

  No hay.

 6. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 10 de març de 2023 / Alicante, 10 de marzo de 2023