[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 27 de febrer de 2023
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 20 de gener del 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Yoan Gutiérrez Vázquez i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04844 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del departament per a impartir el curs ''Introducció al Machine Learning'' a l'escola d'estiu Rafael Altamira.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Curs d'Estiu ''Big Data: fonaments tecnològics i aplicacions pràctiques'' de la Universitat d'Alacant

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Curs d'Estiu ''Introducció a la robòtica educativa mitjançant competicions robòtiques'' de la Universitat d'Alacant

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació, si escau, de la participació del personal investigador contractat en activitats docents no tutelades per al curs 2023-2024.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça DC04213 de Titular d'Universitat.


  El director proposa el següent tribunal per a la plaça DC04213:

  titularuniversitatsuplentuniversitat
  PresidentPatricio Manuel Martínez BarcoAlicanteJesús Peral CortésAlicante
  SecretariCristina Cachero CastroAlicanteIrene Eva Garrigós FernándezAlicante
  Vocal 1María Luisa Micó AndrésAlicantePaloma Martínez FernándezCarlos III Madrid
  Vocal 2Paolo RossoPolitècnica de ValènciaPietro ManzoniPolitècnica de València
  Vocal 3Miguel Ángel García CumbrerasJaénJosé Luis Vicedo GonzálezAlicante


  S'aprova per unanimitat.

 11. Convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres electes del consell del departament.

 12. Aprovació, si escau, de la realització d'eleccions per a la renovació dels membres electes del departament mitjançant votació electrònica.

  S'aprova per unanimitat.

 13. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 14. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 27 de febrero de 2023
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 20 de enero del 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Yoan Gutiérrez Vázquez y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04844 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del departamento para impartir el curso ''Introducción al Machine Learning'' en la escuela de verano Rafael Altamira.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Curso de Verano ''Big Data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas'' de la Universidad de Alicante

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Curso de Verano ''Introducción a la robótica educativa mediante competiciones robóticas'' de la Universidad de Alicante

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación, si procede, de la participación del personal investigador contratado en actividades docentes no tuteladas para el curso 2023-2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza DC04213 de Titular de Universidad.


  El director propone el siguiente tribunal para la plaza DC04213:

  titularuniversidadsuplenteuniversidad
  PresidentePatricio Manuel Martínez BarcoAlicanteJesús Peral CortésAlicante
  SecretarioCristina Cachero CastroAlicanteIrene Eva Garrigós FernándezAlicante
  Vocal 1María Luisa Micó AndrésAlicantePaloma Martínez FernándezCarlos III Madrid
  Vocal 2Paolo RossoPolitècnica de ValènciaPietro ManzoniPolitècnica de València
  Vocal 3Miguel Ángel García CumbrerasJaénJosé Luis Vicedo GonzálezAlicante


  Se aprueba por unanimidad.

 11. Convocatoria de elecciones para la renovación de los miembros electos del consejo del departamento.

 12. Aprobación, si procede, de la realización de elecciones para la renovación de los miembros electos del departamento mediante votación electrónica.

  Se aprueba por unanimidad.

 13. Asuntos de trámite.

  No hay.

 14. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 27 de febrer de 2023 / Alicante, 27 de febrero de 2023