[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 13 de febrer de 2023
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 13 de febrero de 2023
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de febrer de 2023 / Alicante, 13 de febrero de 2023