[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 20 de gener de 2023
Hora: 09.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 22 de desembre de 2022

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Grau en Enginyeria Física i Matemàtica.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat els següents membres de la comissió:

  Titular Suplent
  Juan A. Pérez OrtizJorge Calvo Zaragoza

 6. Aprovació, si escau, dels representants del Departament en la comissió de titulació del màster en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat els següents membres de la comissió:

  Titular Suplent
  Antonio PertusaElena Lloret Pastor

 7. Aprovació, si escau, dels representants del Departament en la comissió de titulació del màster en Enginyeria Biomèdica.

  S'aprova per unanimitat els següents membres de la comissió:

  Titular Suplent
  Miguel A. TeruelJuan Carlos Trujillo

 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 20 de enero de 2023
Hora: 09:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 22 de diciembre de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Grado en Ingeniería Física y Matemática.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes miembros de la comisión:

  Titular Suplente
  Juan A. Pérez OrtizJorge Calvo Zaragoza

 6. Aprobación, si procede, de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del máster en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes miembros de la comisión:

  Titular Suplente
  Antonio PertusaElena Lloret Pastor

 7. Aprobación, si procede, de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del máster en Ingeniería Biomédica.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes miembros de la comisión:

  Titular Suplente
  Miguel A. TeruelJuan Carlos Trujillo

 8. Asuntos de trámite.

  No hay.

 9. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 20 de gener de 2023 / Alicante, 20 de enero de 2023