[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 22 de desembre de 2022
Hora: 10.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 01 de desembre de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, del balanç de comptes del departament en l'exercici 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça de Catedràtic d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 22 de diciembre de 2022
Hora: 10:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 01 de diciembre de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del balance de cuentas del departamento en el ejercicio 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza de Catedrático de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 22 de desembre de 2022 / Alicante, 22 de diciembre de 2022