[DLSI]

Acords de la reunió ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 01 de desembre de 2022
Hora: 12.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 10 de novembre de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadčmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedrŕtic d'Universitat de Jose Norberto Mazón López, i solˇlicitud de creació d'una plaça de Catedrŕtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02796 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació de la participació del professorat del departament, vŕlida per tres cursos acadčmics, en el curs d'especialització ''Videocurs De Photoshop: Tčcniques Creatives 1a Part'' de ContinUA

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació de la participació del professorat del departament, vŕlida per tres cursos acadčmics, en el curs d'especialització ''Videocurs De Photoshop II: Tčcniques Creatives 2a Part'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de especialización ''Videocurs De Photoshop III: Taller creativo'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Torn obert de paraules.

 7. Assumptes de trŕmit.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 01 de diciembre de 2022
Hora: 12:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 10 de noviembre de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Jose Norberto Mazón López, y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02796 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de especialización ''Videocurso De Photoshop: Técnicas Creativas 1Ş Parte'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de especialización ''Videocurso De Photoshop II: Técnicas Creativas 2Ş Parte'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de especialización ''Videocurso De Photoshop III: Taller creativo'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Ruegos y preguntas.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretŕria, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretŕria
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 01 de desembre de 2022 / Alicante, 01 de diciembre de 2022