[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 10 de novembre de 2022
Hora: 11.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 15 de setembre de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la reducció de dedicació de la plaça DC04812.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari de Recerca Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació de doctors del departament.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2022
Hora: 11:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 15 de septiembre de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la reducción de dedicación de la plaza DC04812.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación de doctores del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Asuntos de trámite.

  No hay.

 7. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 10 de novembre de 2022 / Alicante, 10 de noviembre de 2022