[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 14 d'octubre de 2022
Hora: 11.30

Ordre del dia:

 1. Renovació, si escau, de l'autorització del curs de Contínua ''Introducció a la Informàtica Musical'' per a ser impartit en el nou curs acadèmic (2022-23) en la Seu Universitària de Torrevieja.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 14 de octubre de 2022
Hora: 11:30

Orden del día:

 1. Renovación, si procede, de la autorización del curso de ContinUA ''Introducción a la Informática Musical'' para ser impartido en el nuevo curso académico (2022-23) en la Sede Universitaria de Torrevieja.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 14 d'octubre de 2022 / Alicante, 14 de octubre de 2022