[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 30 de setembre de 2022
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la modificació de la guia docent de l'assignatura DISSENY DE BASES DE DADES MULTIMÈDIA (21016) d'Enginyeria Multimèdia per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 30 de septiembre de 2022
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la modificación de la guía docente de la asignatura DISEÑO DE BASES DE DATOS MULTIMEDIA (21016) de Ingeniería Multimedia para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 30 de setembre de 2022 / Alicante, 30 de septiembre de 2022