[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 15 de setembre de 2022
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 18 de maig de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts).

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud de beca de col·laboració de Javier Rodríguez Juan per part del professor David Tomás com a director i la sol·licitud d'Adrián Roselló Pedraza per part del professor Jorge Calvo com a director.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat la proposta per part de Luisa Micó d'Antonio Requena Jiménez.

 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació generada en la resolució de la plaça DC05144 per a cobrir la vacant de la plaça DC01686.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en les comissions de titulació de grau i màster.

  S'aprova per unanimitat les següents modificacions:

  GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA:    


   Titular

   Substitut/a

   Vocal 

  Alicia Garrido Alenda

  Eva Gómez Ballester

   Vocal 

  Santiago Meliá Beigbeder

  Luisa Micó Andrés

   Vocal 

  Francisco de Borja Navarro Colorado

  Pedro Ponce de León


  GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA:


   Titular

   Substitut/a

   President/a 

  VICEDO GONZALEZ, JOSE LUIS


   Vocal 

  Irene Garrigós Fernández

  Francisco Moreno Seco

   Vocal 

  David Tomás Díaz

  Antonio Ferrández Rodríguez

   Vocal 

  Pedro José Ponce de León Amador

  Eva Gómez Ballester  GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ:


   Titular

   Substitut/a

   Vocal 

  José Manuel Iñesta Quereda

  Yoan Gutiérrez Vázquez

  MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB:   Titular

   Substitut/a

   President

  Miguel Ángel Teruel Martínez


   Vocal 

  Santiago Meliá Beigbeder

  Armando Suárez Cueto

  Secretària 

  María Pilar Escobar Esteban

  Gustavo Candela Romero

   

  MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA:


   Titular

   Substitut/a

   Secretàri/a 

  Jose Luis Vicedo González


   Vocal 

  Rafael Muñoz Terol

  Carlos Pérez Sancho

   Vocal 

  Juan Carlos Trujillo Mondéjar

  Miguel Ángel Teruel Martínez


  MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA DE DADES:


   Titular

   Substitut/a

   Vocal 

  Antonio Javier Gallego Sánchez

  Estela Saquete Boró


  MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ:


   Titular

   Substitut/a

   Vocal 

  Carlos Pérez Sancho

  Héctor Sempere Pérez

 7. Assumptes de tràmit.

  Es ratifiquen les actes dels tres últims CD virtuals celebrats de les dates 30/05/2022, 06/06/2022 i 13/07/2022.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 15 de septiembre de 2022
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 18 de mayo de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de beca de colaboración de Javier Rodríguez Juan por parte del profesor David Tomás como director y la solicitud de Adrián Roselló Pedraza por parte del profesor Jorge Calvo como director.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad la propuesta por parte de Luisa Micó de Antonio Requena Jiménez.

 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación generada en la resolución de la plaza DC05144 para cubrir la vacante de la plaza DC01686.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisiones de titulación de grado y máster.

  Se aprueba por unanimidad las siguientes modificaciones:

  GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA:    


   Titular

   Sustituto/a

   Vocal 

  Alicia Garrido Alenda

  Eva Gómez Ballester

   Vocal 

  Santiago Meliá Beigbeder

  Luisa Micó Andrés

   Vocal 

  Francisco de Borja Navarro Colorado

  Pedro Ponce de León


  GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA:


   Titular

   Sustituto/a

   Presidente/a 

  VICEDO GONZALEZ, JOSE LUIS


   Vocal 

  Irene Garrigós Fernández

  Francisco Moreno Seco

   Vocal 

  David Tomás Díaz

  Antonio Ferrández Rodríguez

   Vocal 

  Pedro José Ponce de León Amador

  Eva Gómez Ballester  GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN:


   Titular

   Sustituto/a

   Vocal 

  José Manuel Iñesta Quereda

  Yoan Gutiérrez Vázquez

  MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB:   Titular

   Sustituto/a

   Presidente

  Miguel Ángel Teruel Martínez


   Vocal 

  Santiago Meliá Beigbeder

  Armando Suárez Cueto

  Secretaria 

  María Pilar Escobar Esteban

  Gustavo Candela Romero

   

  MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA:


   Titular

   Sustituto/a

   Secretario/a 

  Jose Luis Vicedo González


   Vocal 

  Rafael Muñoz Terol

  Carlos Pérez Sancho

   Vocal 

  Juan Carlos Trujillo Mondéjar

  Miguel Ángel Teruel Martínez


  MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS:


   Titular

   Sustituto/a

   Vocal 

  Antonio Javier Gallego Sánchez

  Estela Saquete Boró


  MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN:


   Titular

   Sustituto/a

   Vocal 

  Carlos Pérez Sancho

  Héctor Sempere Pérez

 7. Asuntos de trámite.

  Se ratifican las actas de los tres últimos CD virtuales celebrados de las fechas 30/05/2022, 06/06/2022 y 13/07/2022.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 15 de setembre de 2022 / Alicante, 15 de septiembre de 2022