[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 13 de juliol de 2022
Hora: 12.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat el nomenament com a col·laborador honorífic de Jose Manuel Leceta, director de l'àrea d'innovació i sostenibilitat del Port d'Alacant, i la renovació de Rafael Torres Montero, Óscar Javier Segura Amorós, José Galiana Martínez, Ángel Angulo Reverte, Leonel Iriarte Navarro, Joan Albert Laso, Santiago Colomo Carmona, Alexis Manuel Garrido Martín, Ernesto Pérez López, Iván Mingot Latorre, Susana Soler Miró, Fernando Ortuño Ortín, Llija Canales Zaragoza, Esther Marta Vicente Moreno i Rubén Izquierdo Bevià.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 13 de julio de 2022
Hora: 12:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad el nombramiento como colaborador honorífico de Jose Manuel Leceta, director del área de innovación y sostenibilidad del Puerto de Alicante, y la renovación de Rafael Torres Montero, Óscar Javier Segura Amorós, José Galiana Martínez, Ángel Angulo Reverte, Leonel Iriarte Navarro, Joan Albert Laso, Santiago Colomo Carmona, Alexis Manuel Garrido Martín, Ernesto Pérez López, Iván Mingot Latorre, Susana Soler Miró, Fernando Ortuño Ortín, Lea Canales Zaragoza, Esther Marta Vicente Moreno y Rubén Izquierdo Beviá.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de juliol de 2022 / Alicante, 13 de julio de 2022