[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 06 de juny de 2022
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les guies docents per al curs 2022-2023 de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 06 de junio de 2022
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2022-23 de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 06 de juny de 2022 / Alicante, 06 de junio de 2022