[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 30 de maig de 2022
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'acord de col·laboració, amb títol “THE NATIONAL LIBRARIAN'S RESEARCH FELLOWSHIP IN DIGITAL SCHOLARSHIP”, entre The National Library of Scotland i la UNIVERSITAT D'ALACANT.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 30 de mayo de 2022
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el acuerdo de colaboración, con título “THE NATIONAL LIBRARIAN'S RESEARCH FELLOWSHIP IN DIGITAL SCHOLARSHIP”, entre The National Library of Scotland y la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 30 de maig de 2022 / Alicante, 30 de mayo de 2022