[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 18 de maig de 2022
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 03 de maig de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2022-2023 del profesorat amb contracte no estable.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2022-2023.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 18 de mayo de 2022
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 03 de mayo de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2022-2023 del profesorado con contrato no estable.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2022-2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Asuntos de trámite.

  No hay.

 7. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 de maig de 2022 / Alicante, 18 de mayo de 2022