[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 03 de maig de 2022
Hora: 13.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 31 de març de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2022-2023.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 03 de mayo de 2022
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 31 de marzo de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2022-2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Asuntos de trámite.

  No hay.

 5. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 03 de maig de 2022 / Alicante, 03 de mayo de 2022