[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 31 de març de 2022
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 10 de març de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'extensió de la comissió de servei del professor Rafael C. Carrasco Jiménez per al període 1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2023 per la seua reincorporació en la European Research Council Executive Agency (ERCEA) durant aquest període.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la reducció de dedicació de la plaça DC04427, de PL08 a PL06, a partir del pròxim curs 2022-23.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat la participació del departament en les propostes de renovació/noves dels següents cursos:
  *UP 90712 Aprofita el teu telèfon intel·ligent, tauleta i xarxes socials
  *UP 90942 Feix de la teua tauleta la teua aliada
  *UP 91082 Aprén a dissenyar i programar les teues pròpies aplicacions per a mòbil amb App Inventor
  *El teu mòbil des de zero (NOVA)

 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 31 de marzo de 2022
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 10 de marzo de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de extensión de la comisión de servicio del profesor Rafael C. Carrasco Jiménez para el período 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 por su reincorporación en la European Research Council Executive Agency (ERCEA) durante dicho periodo.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la reducción de dedicación de la plaza DC04427, de PL08 a PL06, a partir del próximo curso 2022-23.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad la participación del departamento en las propuestas de renovación/nuevas de los siguientes cursos:
  *UP 90712 Aprovecha tu smartphone, tablet y redes sociales
  *UP 90942 Haz de tu tablet tu aliada
  *UP 91082 Aprende a diseñar y programar tus propias aplicaciones para móvil con App Inventor
  *Tu móvil desde cero (NUEVA)

 6. Asuntos de trámite.

  No hay.

 7. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 31 de març de 2022 / Alicante, 31 de marzo de 2022