[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 10 de març de 2022
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 04 de febrer de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2022-2023.

  S'estableix un debat sobre la mena de places a sol·licitar en cas que no s'acceptarà la proposta que s'aprova i es planteja la possibilitat d'explorar altres vies si fora necessari, com demanar algun Ajudant. S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'increment d'hores del contracte de la plaça de professor associat DC04921, amb amortització de la plaça de professor associat DC04920.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça de Titular d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.


  El director proposa el següent tribunal per a la plaça DC04547:

  titularuniversitatsuplentuniversitat
  PresidentFrancesc Josep Ferri RabasaValènciaIsmael Garcia VareaCastilla-La Mancha
  SecretariAntonio Jorge Pertusa IbañezAlicanteJuan Antonio Pérez OrtizAlicante
  Vocal 1Joan Andreu Sánchez PeiróPolitècnica de ValènciaRoberto Paredes PalaciosPolitècnica de València
  Vocal 2Maria Paloma Moreda PozoAlicanteMaría Estela Saquete BoróAlicante
  Vocal 3María Luisa Micó AndrésAlicanteMaria José Castro BledaPolitècnica de València


  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de David Tomás Díaz, i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04213 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació de la participació del professorat del departament, vàlida per tres cursos acadèmics, en el curs d'especialització ''Programació del futur en la web'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació de la participació del professorat del departament, vàlida per tres cursos acadèmics, en el curs d'estiu ''Pensament computacional i robòtica a les aules de Primària'' que se celebrarà en la Seu Universitària de Villena de l'11 al 14 de juliol de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació de la participació del professorat del departament, vàlida per tres cursos acadèmics, en el curs d'estiu Rafael Altamira ''Introducció a la Informàtica Musical'' del 18 al 20 de juliol del 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Aprovació de la participació del professorat del departament, vàlida per tres cursos acadèmics, en el curs d'estiu ''Diagnòstics, eines i habilitats per a la participació pública en un món global'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 11. Aprovació de la participació del professorat del departament, vàlida per tres cursos acadèmics, en el curs d'estiu ''GLOBALITZACIÓ I LIDERATGE POLÍTIC'' de Contínua.

  S'aprova per unanimitat.

 12. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del departament en el contracte de serveis que té per títol ''Auditoria d'accessibilitat i generació d'informes de cursos sobre plataforma Moodle''.

  S'aprova per unanimitat.

 13. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del departament en el curs d'especialització que té per títol ''Formació UAdapta en maneig d'ingressos i iniciació a l'office''.

  S'aprova per unanimitat.

 14. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 15. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 10 de marzo de 2022
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 04 de febrero de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2022-2023.

  Se establece un debate sobre el tipo de plazas a solicitar en caso de que no se aceptará la propuesta que se aprueba y se plantea la posibilidad de explorar otras vías si fuera necesario, como pedir algún Ayudante. Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del incremento de horas del contrato de la plaza de profesor asociado DC04921, con amortización de la plaza de profesor asociado DC04920.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza de Titular de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.


  El director propone el siguiente tribunal para la plaza DC04547:

  titularuniversidadsuplenteuniversidad
  PresidenteFrancesc Josep Ferri RabasaValènciaIsmael Garcia VareaCastilla-La Mancha
  SecretarioAntonio Jorge Pertusa IbañezAlicanteJuan Antonio Pérez OrtizAlicante
  Vocal 1Joan Andreu Sánchez PeiróPolitècnica de ValènciaRoberto Paredes PalaciosPolitècnica de València
  Vocal 2Maria Paloma Moreda PozoAlicanteMaría Estela Saquete BoróAlicante
  Vocal 3María Luisa Micó AndrésAlicanteMaria José Castro BledaPolitècnica de València


  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de David Tomás Díaz, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04213 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de especialización ''Programación del futuro en la web'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de verano ''Pensamiento computacional y robótica en las aulas de Primaria'' que se celebrará en la Sede Universitaria de Villena del 11 al 14 de julio de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de verano Rafael Altamira ''Introducción a la Informática Musical'' del 18 al 20 de julio del 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de verano ''Diagnósticos, herramientas y habilidades para la participación pública en un mundo global'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 11. Aprobación de la participación del profesorado del departamento, válida por tres cursos académicos, en el curso de verano ''GLOBALIZACIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 12. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del departamento en el contrato de servicios que tiene por título ''Auditoría de accesibilidad y generación de informes de cursos sobre plataforma Moodle''.

  Se aprueba por unanimidad.

 13. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del departamento en el curso de especialización que tiene por título ''Formación UAdapta en manejo de ingresos e iniciación al office''.

  Se aprueba por unanimidad.

 14. Asuntos de trámite.

  No hay.

 15. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 10 de març de 2022 / Alicante, 10 de marzo de 2022