[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 04 de febrer de 2022
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 19 de gener de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça de Catedràtic d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.


  El director proposa el següent tribunal per a la plaça DF02496:

  titularuniversitatsuplentuniversitat
  PresidentJuan Carlos Trujillo MondéjarAlicanteJosé María Oncina CarrataláAlicante
  SecretariAntonio Ferrández RodríguezAlicantePatricio Manuel Martínez BarcoAlicante
  Vocal 1Maria Luisa Micó AndrésAlicanteMaría Violeta Migallón GomisAlicante
  Vocal 2Eduardo Fernández-Medina PatónCastilla-La ManchaMario Gerardo Piattini VelthuisCastilla-La Mancha
  Vocal 3Marcela Fabiana Genero BoccoCastilla-La ManchaElena María Navarro MartínezCastilla-La Mancha


  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2022-23 de Cristina Cachero Castro.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Jorge Calvo Zaragoza, i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04547 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de l'ús docent per la EPS de la sala Ada Lovelace.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 04 de febrero de 2022
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 19 de enero de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza de Catedrático de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.


  El director propone el siguiente tribunal para la plaza DF02496:

  titularuniversidadsuplenteuniversidad
  PresidenteJuan Carlos Trujillo MondéjarAlicanteJosé María Oncina CarrataláAlicante
  SecretarioAntonio Ferrández RodríguezAlicantePatricio Manuel Martínez BarcoAlicante
  Vocal 1Maria Luisa Micó AndrésAlicanteMaría Violeta Migallón GomisAlicante
  Vocal 2Eduardo Fernández-Medina PatónCastilla-La ManchaMario Gerardo Piattini VelthuisCastilla-La Mancha
  Vocal 3Marcela Fabiana Genero BoccoCastilla-La ManchaElena María Navarro MartínezCastilla-La Mancha


  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2022-23 de Cristina Cachero Castro.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Jorge Calvo Zaragoza, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04547 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, del uso docente por la EPS de la sala Ada Lovelace.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 04 de febrer de 2022 / Alicante, 04 de febrero de 2022