[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 28 de gener de 2022
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament, vàlida per a tres cursos acadèmics, en el curs ''De les dades al coneixement. Una introducció a les tecnologies de big data, dades obertes i data mining '' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament, vàlida per a tres cursos acadèmics, en el curs ''Fonaments d'Aprenentatge Profund'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el contracte d'assessorament i assistència cientificotècnica, amb títol “ASSESSORAMENT, SUPORT TECNOLÒGIC I DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS PER A la GENERACIÓ AUTOMÀTICA DE PREGUNTES PER A AVALUAR LA COMPRENSIÓ LECTORA I MESURAMENT DE LA LLEGIBILITAT”, entre Odilo TID, S.L. i la UNIVERSITAT D'ALACANT.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 28 de enero de 2022
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento, válida para tres cursos académicos, en el curso ''De los datos al conocimiento. Una introducción a las tecnologías de big data, open data y data mining '' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento, válida para tres cursos académicos, en el curso ''Fundamentos de Aprendizaje Profundo'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el contrato de asesoramiento y asistencia científico-técnica, con título “ASESORAMIENTO, APOYO TECNOLÓGICO Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA Y MEDICIÓN DE LA LEGIBILIDAD”, entre Odilo TID, S.L. y la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 28 de gener de 2022 / Alicante, 28 de enero de 2022