[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 19 de gener de 2022
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 13 de gener de 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedràtic d'Universitat de Jesús Peral Cortés, i sol·licitud de creació d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02496 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 19 de enero de 2022
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 13 de enero de 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Jesús Peral Cortés, y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02496 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Asuntos de trámite.

  No hay.

 5. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 19 de gener de 2022 / Alicante, 19 de enero de 2022