[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 13 de gener de 2022
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 21 de desembre de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, del comptes del departament en l'exercici 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2022.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, del canvi de noms de les sales del departament.

  S'aprova amb el vot en contra de Jose Oncina els següents canvis de nom:

  CODI SIGUADENOMINACIÓDENOMINACIÓ ANTERIOR
  0039PS008SALA ADA LOVELACEClaude Shannon
  0039PS047LABORATORI BARBARA LISKOVNiklaus Wirth
  0039P1104LABORATORI FELISA VERDEJOLaboratori 1 investigació
  0039P1105SEMINARI MARGARET HAMILTONSeminari 3er cicle
  0039P2103LABORATORI GRACE HOPPERLaboratori 2 investigació
  0039P2104BIBLIOTECA TIM BERNERS-LEEBiblioteca investigació

 6. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud de col·laboració en tasques docents del personal investigador contractat José Javier Valero Mas, dirigida per Jose Manuel Iñesta, en l'assignatura SMC durant el curs 2021-2022 un total de 60 hores. També s'aprova per unanimitat la sol·licitud de col·laboració en tasques docents del personal investigador contractat Francisco José Castellanos Regalado, dirigida per Jose Manuel Iñesta, en l'assignatura Programació de robots durant el curs 2021-2022 un total de 40 hores i en l'assignatura Programació 2 durant el curs 2021-2022 un total de 20 hores.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 13 de enero de 2022
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 21 de diciembre de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del departamento en el ejercicio 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del cambio de nombres de las salas del departamento.

  Se aprueba con el voto en contra de Jose Oncina los siguientes cambios de nombre:

  CÓDIGO SIGUADENOMINACIÓNDENOMINACIÓN ANTERIOR
  0039PS008SALA ADA LOVELACEClaude Shannon
  0039PS047LABORATORIO BARBARA LISKOVNiklaus Wirth
  0039P1104LABORATORIO FELISA VERDEJOLaboratorio 1 investigación
  0039P1105SEMINARIO MARGARET HAMILTONSeminario 3er ciclo
  0039P2103LABORATORIO GRACE HOPPERLaboratorio 2 investigación
  0039P2104BIBLIOTECA TIM BERNERS-LEEBiblioteca investigación

 6. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de colaboración en tareas docentes del personal investigador contratado José Javier Valero Mas, dirigida por Jose Manuel Iñesta, en la asignatura SMC durante el curso 2021-2022 un total de 60 horas. También se aprueba por unanimidad la solicitud de colaboración en tareas docentes del personal investigador contratado Francisco José Castellanos Regalado, dirigida por Jose Manuel Iñesta, en la asignatura Programación de robots durante el curso 2021-2022 un total de 40 horas y en la asignatura Programación 2 durante el curso 2021-2022 un total de 20 horas.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de gener de 2022 / Alicante, 13 de enero de 2022