[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 16 de desembre de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, del vistiplau a la comissió de serveis del professor Pedro Pernías Peco en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 16 de diciembre de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del visto bueno a la comisión de servicios del profesor Pedro Pernías Peco en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 16 de desembre de 2021 / Alicante, 16 de diciembre de 2021