[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 29 de novembre de 2021
Hora: 10.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 11 de novembre de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la modificació de la guia docent de l'assignatura 34071 - TREBALL FI DE GRAU d'Enginyeria Informàtica i I2ADE per al curs 2021-22.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Màster de Càlcul i Modelització Científica.

  S'aprova per unanimitat, després de diverses intervencions que es poden consultar en l'àudio adjunt.

 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 29 de noviembre de 2021
Hora: 10:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 11 de noviembre de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la modificación de la guía docente de la asignatura 34071 - TRABAJO FIN DE GRADO de Ingeniería Informática y I2ADE para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Máster de Cálculo y Modelización Científica.

  Se aprueba por unanimidad, tras varias intervenciones que se pueden consultar en el audio adjunto.

 5. Asuntos de trámite.

  No hay.

 6. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 29 de novembre de 2021 / Alicante, 29 de noviembre de 2021