[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 19 de novembre de 2021
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat (Miguel Mirón Alarcón) durant el curs 2021-2022.

 2. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2021-22.

  S'aprova per unanimitat el nomenament com a col·laboradors honorífics d'Alexis Manuel Garrido Martín, professor en Col·legi Sant Raimundo de Peñafort.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 19 de noviembre de 2021
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado (Miguel Mirón Alarcón) durante el curso 2021-2022.

 2. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad el nombramiento como colaboradores honoríficos de Alexis Manuel Garrido Martín, profesor en Colegio San Raimundo de Peñafort.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 19 de novembre de 2021 / Alicante, 19 de noviembre de 2021