[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 11 de novembre de 2021
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 20 de setembre de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat (Jose Javier Valero Más) durant el curs 2021-2022.

 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Catedràtic d'Universitat de Sergio Luján Mora, i sol·licitud de creació d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DF02373 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el contracte d'assessorament i assistència cientificotècnica, amb títol “ASESORAMIENTO Y APOYO TECNOLÓGICO SOBRE NUEVOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICABLES AL SECTOR ENERGÉTICO SOSTENIBLE”, entre REVOLUZ ENERGY CONSULTING S.L. i la UNIVERSITAT D'ALACANT.

  S'aprova per unanimitat, després de diverses intervencions que es poden consultar en l'àudio adjunt.

 6. Aprovació, si escau, de la reassignació de les places de professor associat vinculades a incidències.

  S'aprova per unanimitat la següent reassignació de places de professor associat vinculades a incidències:
  *La plaza DF00869, que finançava la plaça DC04468, passarà a finançar la plaça DC04426
  *La plaça DF02032, que finançava la plaça DC04691, passarà a finançar la plaça DC04920
  *La plaça DF02032, que finançava la plaça DC04692, passarà a finançar la plaça DC04974
  *La plaça DF02372 (*1), que finançava la plaça DC01911, passarà a finançar la plaça DC04921
  *Sol·licitada consolidació de la plaça DC04548 (Finançada per DF02854) (*2)
  *Sol·licitada consolidació de la plaça DC04549 (Finançada per DF02854) (*2)
  (*1) Aquesta incidència per càrrec, directora del departament, corresponia a la plaça ocupada per Paloma Moreda Pozo. Actualment el director del departament és Armando Suárez Cueto, que ocupa la plaça DF00767. Per això, la plaça DF00767 hauria de substituir a la plaça DF02372 com a plaça finançadora. (*2) Juan Andrés Montoyo Guijarro ja no ocupa el càrrec de Director de l'Escola Politècnica. Se sol·licita la consolidació de les hores d'incidència finançades pel seu càrrec.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 11 de noviembre de 2021
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 20 de septiembre de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado (Jose Javier Valero Más) durante el curso 2021-2022.

 4. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Catedrático de Universidad de Sergio Luján Mora, y solicitud de creación de una plaza de Catedrático de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DF02373 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el contrato de asesoramiento y asistencia científico-técnica, con título “ASESORAMIENTO Y APOYO TECNOLÓGICO SOBRE NUEVOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICABLES AL SECTOR ENERGÉTICO SOSTENIBLE”, entre REVOLUZ ENERGY CONSULTING S.L. y la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

  Se aprueba por unanimidad, tras varias intervenciones que se pueden consultar en el audio adjunto.

 6. Aprobación, si procede, de la reasignación de las plazas de profesor asociado vinculadas a incidencias.

  Se aprueba por unanimidad la siguiente reasignación de plazas de profesor asociado vinculadas a incidencias:
  *La plaza DF00869, que financiaba la plaza DC04468, pasará a financiar la plaza DC04426
  *La plaza DF02032, que financiaba la plaza DC04691, pasará a financiar la plaza DC04920
  *La plaza DF02032, que financiaba la plaza DC04692, pasará a financiar la plaza DC04974
  *La plaza DF02372 (*1), que financiaba la plaza DC01911, pasará a financiar la plaza DC04921
  *Solicitada consolidación de la plaza DC04548 (Financiada por DF02854) (*2)
  *Solicitada consolidación de la plaza DC04549 (Financiada por DF02854) (*2)
  (*1) Esta incidencia por cargo, directora del departamento, correspondía a la plaza ocupada por Paloma Moreda Pozo. Actualmente el director del departamento es Armando Suárez Cueto, que ocupa la plaza DF00767. Por ello, la plaza DF00767 debería sustituir a la plaza DF02372 como plaza financiadora. (*2) Juan Andrés Montoyo Guijarro ya no ocupa el cargo de Director de la Escuela Politécnica. Se solicita la consolidación de las horas de incidencia financiadas por su cargo.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 11 de novembre de 2021 / Alicante, 11 de noviembre de 2021