[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 28 d'octubre de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament en el curs d’especialització ''Noves Oportunitats De Negoci Per a Destins Residencials: Els Nòmades Digitals''.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'impartició de docència d'Antonio Ríos Vila per a les assignatures d'Aprenentatge Automàtic (10 hores), Machine Learning (10 hores), Manipuladors (10 hores) i Tècniques de Disseny Sonor (30 hores).

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 28 de octubre de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento en el curso de especialización ''Nuevas Oportunidades De Negocio Para Destinos Residenciales: Los Nómadas Digitales''.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de impartición de docencia de Antonio Ríos Vila para las asignaturas de Aprendizaje Automático (10 horas), Machine Learning (10 horas), Manipuladores (10 horas) y Técnicas de Diseño Sonoro (30 horas).

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 28 d'octubre de 2021 / Alicante, 28 de octubre de 2021