[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 05 d'octubre de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2021-22.

  S'aprova per unanimitat el nomenament com a col·laboradors honorífics d'Ernesto Pérez López i Iván Mingot Latorre.

 2. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament en el curs ''MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT'' del Programa d'Estudis Propis (PEP).

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 05 de octubre de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad el nombramiento como colaboradores honoríficos de Ernesto Pérez López e Iván Mingot Latorre.

 2. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento en el curso ''MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE'' del Programa de Estudios Propios (PEP).

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 05 d'octubre de 2021 / Alicante, 05 de octubre de 2021