[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 20 de setembre de 2021
Hora: 10.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 09 de setembre de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, dels representants de la comissió del Màster en Enginyeria Biomèdica.

  S'aprova per unanimitat els següents representants de la comissió: Trujillo Mondéjar, Juan Carlos (titular), Teruel Martínez, Miguel Ángel (suplent)

 4. Aprovació, si escau, dels representants de la comissió del Màster en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat els següents representants de la comissió: Pertusa Ibáñez, Antonio Jorge (titular), Lloret Pastor, Elena (suplent)

 5. Aprovació, si escau, dels representants de la comissió del Grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat els següents representants de la comissió: Pérez Ortiz, Juan Antonio (titular), Calvo Zaragoza, Jorge (suplent)

 6. Aprovació, si escau, dels representants de la comissió del Grau en Enginyeria Aeroespacial.

  S'aprova per unanimitat els següents representants de la comissió: Sánchez Martínez, Felipe (titular), Carrasco Jiménez, Rafael Carlos (suplent)

 7. Aprovació, si escau, del compromís del departament de mantindre la vinculació contractual del professor Jorge Calvo pel període que dura la beca FPU d'Antonio Rios Vila, en cas que es concedisca.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Aprovació, si escau, de la Comissió de reclamacions del departament.

  S'aprova per unanimitat.

 9. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la fitxa UA de l'assignatura Tecnologies de la Traducció (32524) del Grau en Traducció i Interpretació.

  S'aprova per unanimitat.

 10. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat.

 11. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 12. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 20 de septiembre de 2021
Hora: 10:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 09 de septiembre de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de los representantes de la comisión del Máster en Ingeniería Biomédica.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes representantes de la comisión: Trujillo Mondéjar, Juan Carlos (titular), Teruel Martínez, Miguel Ángel (suplente)

 4. Aprobación, si procede, de los representantes de la comisión del Máster en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes representantes de la comisión: Pertusa Ibáñez, Antonio Jorge (titular), Lloret Pastor, Elena (suplente)

 5. Aprobación, si procede, de los representantes de la comisión del Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes representantes de la comisión: Pérez Ortiz, Juan Antonio (titular), Calvo Zaragoza, Jorge (suplente)

 6. Aprobación, si procede, de los representantes de la comisión del Grado en Ingeniería Aeroespacial.

  Se aprueba por unanimidad los siguientes representantes de la comisión: Sánchez Martínez, Felipe (titular), Carrasco Jiménez, Rafael Carlos (suplente)

 7. Aprobación, si procede, del compromiso del departamento de mantener la vinculación contractual del profesor Jorge Calvo por el periodo que dura la beca FPU de Antonio Rios Vila, en caso de que se conceda.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Aprobación, si procede, de la Comisión de reclamaciones del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.

 9. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la ficha UA de la asignatura Tecnologías de la Traducción (32524) del Grado en Traducción e Interpretación.

  Se aprueba por unanimidad.

 10. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 11. Asuntos de trámite.

  No hay.

 12. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 20 de setembre de 2021 / Alicante, 20 de septiembre de 2021