[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 09 de setembre de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 26 de juliol de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la reducció de dedicació de la plaça DC01686.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de creació d'una plaça de professor associat PL06 per a cobrir la reducció de la plaça DC01686.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'ús de la bossa de contractació per a cobrir la vacant en la plaça DC04426 de professor associat.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs de formació ''Manera Accessible Digital'', organitzat per l'Institut Navarrés d'Administració Pública.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 09 de septiembre de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 26 de julio de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la reducción de dedicación de la plaza DC01686.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de creación de una plaza de profesor asociado PL06 para cubrir la reducción de la plaza DC01686.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de uso de la bolsa de contratación para cubrir la vacante en la plaza DC04426 de profesor asociado.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de formación ''Modo Accesible Digital'', organizado por el Instituto Navarro de Administración Pública.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 09 de setembre de 2021 / Alicante, 09 de septiembre de 2021