[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 29 de juliol de 2021
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el grau en Enginyeria Aeroespacial.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 29 de julio de 2021
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el grado en Ingeniería Aeroespacial

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 29 de juliol de 2021 / Alicante, 29 de julio de 2021