[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 26 de juliol de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 03 de maig de 2012.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el màster universitari en Enginyeria Biomèdica.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament para el curs 2021-22.

  S'aprova per unanimitat el nomenament dels següents col·laboradors honorífics:
  Andrés Pérez Gil
  Marta Vicente
  Joan Albert Laso
  Santiago Colomo Carmona
  Lea Canales Zaragoza

  També s'aprova la renovació dels següents col·laboradors honorífics:
  Aurelia Bustos Moreno
  Rafael Torres Montero
  Óscar Javier Segura Amorós
  José Galiana Martínez
  Ángel Angulo Reverte
  Leonel Iriarte Navarro
  Ángel Morán Presa
  Rubén Izquierdo Beviá
  Fernando Ortuño Ortín
  Susana Soler Miró

 5. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament, vàlida per a tres cursos acadèmics, en el curs ''Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament, vàlida per a tres cursos acadèmics, en el curs ''Tecnologies Emergents I Competències Digitals'' de ContinUA.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 26 de julio de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 03 de mayo de 2012.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el máster universitario en Ingeniería Biomédica.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad el nombramiento de los siguientes colaboradores honoríficos:
  Andrés Pérez Gil
  Marta Vicente
  Joan Albert Laso
  Santiago Colomo Carmona
  Lea Canales Zaragoza

  También se aprueba la renovación de los siguientes colaboradores honoríficos:
  Aurelia Bustos Moreno
  Rafael Torres Montero
  Óscar Javier Segura Amorós
  José Galiana Martínez
  Ángel Angulo Reverte
  Leonel Iriarte Navarro
  Ángel Morán Presa
  Rubén Izquierdo Beviá
  Fernando Ortuño Ortín
  Susana Soler Miró

 5. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento, válida para tres cursos académicos, en el curso ''Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento, válida para tres cursos académicos, en el curso ''Tecnologías Emergentes Y Competencias Digitales'' de ContinUA.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 26 de juliol de 2021 / Alicante, 26 de julio de 2021